Swemmer & Levin

Vredenburg & Velddrif: 022 713 2221
|
Saldanha & Langebaan: 022 714 2244
Ek het onlangs iemand gedagvaar wat my R50 000 skuld. Die hof het bevind dat die leningsooreenkoms ongeldig was en dat die bedrag gevolglik nie aan my verskuldig was nie. Die regskoste is daarna in die ander party se guns op ‘n party-en-partyskaal toegeken. Wát moet ek betaal, en hóé word hierdie bedrag bereken?

‘n Hof is geregtig daarop om ‘n bevel te maak oor regskostes in gevalle waar een party verplig is om sommige of ál die ander party se regskostes te betaal, en sal dit gewoonlik aan die einde van ‘n saak beslis.

Eerstens is dit belangrik om daarop te let dat regskoste in terme van tariewe toegeken word. Daar is landdroshoftariewe en hooggeregshoftariewe. Hierdie tariewe is in skale gerangskik wat sake volgens die hoeveelheid geld ter sprake verdeel, asook in watter hof die aangeleentheid voorgelê is (landdroshof of hooggeregshof).

Hooggeregshoftariewe sal van toepassing wees indien die bedrag van die eis meer as R400 000 is. Daar is ook sekere sake wat slegs deur ‘n hooggeregshof aangehoor word, waar die hooggeregshoftariewe van toepassing sal wees. Tariewe in die landdroshof verskil van dié in die hooggeregshof – laasgenoemde is teen ‘n hoër koers. Hierdie tariewe word dikwels gewysig, en prokureurs moet van die wysigings bewus wees sodat die korrekte tariewe aangeteken word.

Daar is drie hooftipes regskostes wat ‘n hof ‘n onsuksesvolle party kan beveel om te betaal, naamlik party-en-partykoste, prokureur-en-kliëntkoste, en prokureur-en-eie-kliëntkoste.

Party-en-partykoste

Party-en-partykoste is regskoste wat ‘n hof beveel die onsuksesvolle party aan die suksesvolle party in ‘n saak moet betaal. Die regskoste wat toegeken word, is daardie koste wat die suksesvolle party aangegaan het vir die duur van die saak, maar sluit nie regskostes voordat die aangeleentheid na die hof gebring is, in nie.

Hierdie koste word spesifiek ingevolge die hoftariewe toegeken. Die hoftariewe bepaal vir watter koste geëis kan word en teen watter koers. Sommige van hierdie kostes sluit die opstel van die dagvaarding of aansoek in, asook konsultasie met ‘n kliënt.

Prokureur-en-kliëntkoste

Prokureur-en-kliëntkoste sluit party-en-partykoste, sowel as ander regskostes in. ‘n Voorbeeld van só ‘n bykomende koste is die opgehoopte koste van bywoning tussen die party en hul prokureur.

Hierdie koste word nie gereeld toegeken nie. Só ‘n kostebevel word egter oor die algemeen toegeken waar ‘n kontrak spesifiek bepaal dat koste op ‘n prokureur-en-kliëntskaal betaalbaar sal wees indien ‘n dispuut ingevolge die kontrak sou ontstaan.

Hierdie koste is onderhewig aan dieselfde hoftariewe as wat vir party-en-partyskaalkoste van toepassing is.

Prokureur-en-eie-kliëntkoste

Prokureur-en-eie-kliëntkoste is die koste wat betaalbaar is deur ‘n kliënt aan ‘n prokureur in terme van die prokureur se eie tarief. Hierdie koste is nie onderhewig aan die hoftariewe nie, wat beteken dat dit nie teen ‘n sekere koers beperk word nie. Die volle bedrag verskuldig aan die prokureur in terme van hul eie tarief sal betaalbaar wees.

Sodra kostes toegeken is, moet ‘n kosterekening ingevolge die toepaslike tariewe opgestel word en aan die belastingmeester van die betrokke hof verskaf word. Die belastingmeester sal die kosterekening oorweeg en die korrektheid van die inskrywings en bedrae in die kosterekening bepaal.

Indien die onsuksesvolle party die korrektheid van die kosterekening betwis, is hulle geregtig daarop om die kosterekening te opponeer en word hulle vereis om die redes vir die opposisie uiteen te sit. Die belastingmeester sal egter die finale sê hê of die bedrae wat in die kosterekening aangeteken is, korrek is.

Sodra die kosterekening suksesvol belas is, word daar van die onsuksesvolle party vereis om ‘n betaling ingevolge daarvan te maak.

Bronnelys:

 
Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies gebruik word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings, of vir enige verlies of skade wat spruit uit die vertroue op enige inligting hierin nie. Kontak altyd u adviseur vir spesifieke en gedetailleerde advies. Foute en weglatings is uitgesonder (E&OE).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jan Fourie

Director |  Attorney, Notary & Conveyancer | BA. LLB

Jan graduated in 1974 with a five-year BA LLB degree from the University of Stellenbosch, whereafter he was admitted as an advocate and prosecuted as such in the Cape Town and Wynberg Courts. In 1974, he joined Swemmer & Levin as the Candidate Attorney of Mr Levin (founding member) and was admitted as an attorney on 7 April 1976, as a conveyancer on 11 January 1978, and as a Notary on 19 December 1984. Since 1974, he has served in various committees, including the West Coast Chamber of Commerce, the Vredenburg School Committee, and the Malgas Lions Club. 

Furthermore, Jan was the author of the first bilingual law book, The New Debt Collecting Procedures (Die Nuwe Skuldinvorderingsprosedures), which was used by all the Magistrate Courts throughout South Africa. With the founding of the Small Claims Court in Vredenburg, Jan served as one of the first Commissioners. He is currently based at Swemmer & Levin’s Vredenburg office and has been with our firm for more than 47 years.

Pieter Smit

Director | Attorney & Conveyancer | BA. LLB

Pieter obtained his BA Law degree from Stellenbosch University in 1995 and his LLB degree from the North-West University in Potchefstroom in 1998. He served his articles at Marais Muller Attorneys from 1998 to 1999 and was admitted as an attorney in 2000 and as a conveyancer in 2002. Pieter is the founder of PP Smit Attorneys, which opened its doors in 2004. He also became a director of Swemmer & Levin in 2006. Pieter loves the outdoors and participating in all forms of sport, including tennis, golf, fishing, spearfishing, scuba diving, and hiking. 

Johann Maree

Director | Attorney | BA. LLB

Johann matriculated at Oudtshoorn High School and attended Stellenbosch University, where he obtained his BA Law and LLB degrees. Following his studies, he worked for three years as State Prosecutor at the Magistrate’s Court in Cape Town. Johann completed his legal training with the State Attorney in Pretoria and then moved to his hometown, Oudtshoorn, where he worked as a lawyer for a year. In 1983, he finally moved to Vredenburg and joined Swemmer & Levin, where he is still practising as a director. When he is not in the office, Johann enjoys cycling and in his earlier days, he used to be a long-distance junkie.

Richard Phillips

Director | Attorney | Bcom & BProc

After matriculating at Paarl Boys’ High School, Richard completed his BCom and BProc degrees at the University of Port Elizabeth. He served his articles with Van Wyk Fouchee in Paarl and quickly developed an affinity for litigation. Richard has always had a deep love for the ocean and when he was presented with an opportunity to join Swemmer & Levin on the West Coast, he agreed without hesitation and has been with our firm since 1997. Richard specialises in general litigation and divorces. When he is not in the office or with his family, he tries to spend as much time as possible in or on the water.

Jandré Smith

Director | Attorney | LLB

Jandré grew up and matriculated in the small Klein Karoo town of Oudtshoorn. He furthered his studies at the North-West University in Potchefstroom, obtaining his LLB degree during 2015. He completed his articles at Swemmer & Levin in 2017 and was subsequently appointed as a professional assistant. In 2020, Jandré was promoted to the position of director at the firm, where he practises in the Litigation department at our Langebaan office. When not practising law, Jandré is an avid sports fan. He has a passion for nature and enjoys camping, trail running, and mountain biking with his family.

Andre van der Walt

Director | Attorney | LLB

Andre graduated in 2015 with an LLB degree from the University of Pretoria. He later went on to obtain his NQF 7 Certificate in the Administration of Deceased Estates from the University of South Africa, which allowed him to further his career in deceased estates and the drafting of wills and trusts. Andre served his articles at Barnard & Patel Attorneys under the supervision of Mr YAS Patel. After being admitted as an attorney in 2016, he continued working at Barnard & Patel Attorneys as a professional assistant in the deceased estates department.

Andre joined Van Rensburg Attorneys in 2019 and was head of the deceased estates department until 2021. He then received the opportunity to move to the West Coast, where he joined Swemmer & Levin Attorneys. Andre loves travelling and enjoys the beauty that our country has to offer with his friends, family, and loved ones.

Harmann Potgieter

Attorney | LLB

Harmann graduated in 2018 with an LLB degree from the North-West University’s Potchefstroom Campus. He went on to study and grow in various fields, including doing a course on the Consumer Protection Act and a course at the University of South Africa where he obtained his NQF 7 Certificate in the Administration of Deceased Estates.

Harmann completed his articles of clerkship at Swemmer & Levin under the supervision of Mr Richard Phillips. After being admitted as an attorney in 2020, Harmann continued with Swemmer & Levin as a professional assistant in the deceased estates department as well as the litigation department. He loves to study, possesses a deep curiosity about the world, and is dedicated to giving back to the community.

Carla Cloete

Attorney, Conveyancer & Notary | LLB

Carla obtained her LLB at the North West University, Potchefstroom Campus in 2015. She completed her articles in 2017 with Brits Dreyer Inc in Bellville. She is an admitted Attorney, Notary and Conveyancer. After her articles she relocated to Kimberley where she worked as a professional assistant in the Conveyancing department of Van de Wall Inc. Coming back to her Western Cape roots, she now joins the Swemmer & Levin team as a professional assistant.