Swemmer & Levin

Vredenburg & Velddrif: 022 713 2221
|
Saldanha & Langebaan: 022 714 2244

Die eenvoudige definisie van ‘n kontrak is waar ‘n aanbod deur een party deur die ander party aanvaar word. Hierdie partye is die kontrakterende partye. Daar sal geen ooreenkoms tussen die partye wees as daar ‘n teenaanbod vir ‘n aanbod is nie. As ‘n teenaanbod egter aanvaar word, is daar ‘n ooreenkoms of konsensus tussen die partye.

Wat is die vereistes van ‘n geldige kontrak?

  1. Daar moet ‘n konsensus tussen die kontrakterende partye wees.
  2. Die partye moet ‘n regsbevoegdheid hê om ‘n kontrak aan te gaan.
  3. Al die formaliteite moes nagekom word, of dit nou in die kontrak self of deur die wet vervat is. Byvoorbeeld, die verkoop van onroerende eiendom moet skriftelik wees. Mondelinge kontrakte is egter geldige kontrakte.
  4. Nakoming volgens die ooreenkoms moet moontlik sowel as wettig wees.
  5. Daar moet sekerheid wees ten opsigte van waartoe die partye ooreenkom.

 

Soos met alle kontrakte, is daar sekere dinge wat deeglik oorweeg moet word wanneer ‘n kontrak aangegaan word.

Nakoming:

Nakoming is waarvoor elke party verantwoordelik is ingevolge die ooreenkoms. Met ‘n koopsooreenkoms kom die partye ooreen dat een persoon ‘n spesifieke bedrag sal betaal in ruil vir ‘n spesifieke item. Voordat jy ‘n kontrak aangaan, oorweeg of jy jou verpligtinge ingevolge die ooreenkoms sal kan nakom. Sal jy die koopprys kan betaal? Sal jy die ding kan aflewer? Sal jy die diens kan lewer soos ooreengekom?

Wanneer betaling in paaiemente gemaak word, moet behoorlike oorweging gegee word aan die paaiementbedrae en of die party wat vir genoemde paaiementbedrae aanspreeklik is, in staat is om dit te bekostig vir die tydperk waarop ooreengekom is.

Rente op terugbetalingsplanne is nog ‘n faktor wat noukeurig oorweeg moet word. Alhoewel partye tot enige bedrag rente kan instem, sal dit wys wees om tot ‘n redelike rente in te stem.

‘n Kredietooreenkoms is ‘n algemene vorm van ‘n ooreenkoms wat deur partye aangegaan word. Voorbeelde hiervan is kredietkaarte, voertuigfinansieringsooreenkomste of verbande. Dit is belangrik om vas te stel of ‘n party wat ‘n kredietfasiliteit aanbied ‘n geregistreerde kredietverskaffer ingevolge die Nasionale Kredietwet is.

Nie-variasie:

Nieteenstaande dat mondelinge kontrakte geldige kontrakte is, is dit wys om ‘n kontrak op skrif te stel om onsekerheid te vermy. Selfs geskrewe kontrakte kan soms onseker wees. As jy jou kontrak op skrif het, maak seker dat dit ‘n nie-wysigingsklousule bevat om te verseker dat alle veranderinge aan die kontrak slegs geldig sal wees indien dit skriftelik is en deur beide partye onderteken is.

Dit is belangrik om daarop te let dat variasies van ‘n kontrak deur middel van e-poskorrespondensie kan plaasvind.

Dispuutbeslegting:

Maak seker dat in die geval van ‘n dispuut, die partye ‘n prosedure moet volg om die dispuut op te los. Partye kan byvoorbeeld ooreenkom om mekaar skriftelik kennis te gee om ‘n wanbetaling binne ‘n kort tydperk reg te stel, waarna die benadeelde regstappe teen die ander party kan instel. Die partye kan instem tot verrigtinge wat hulle meer effektief vind in terme van tyd, koste en oplossing. Dit is algemeen dat partye ooreenkom dat die landdroshof jurisdiksie het om ‘n dispuut voortspruitend uit hul kontrak voor te sit.

Domicilium:

Domicilium citandi et executandi is die genomineerde adres vir die aanvaarding van kennisgewings en prosesse vir doeleindes van hofverrigtinge. Dit is belangrik om daarop te let dat die hof kan aanvaar dat ‘n party behoorlike kennisgewing van verrigtinge ontvang het indien daar bewyse is van aflewering aan die genomineerde adres, ten spyte van die feit dat jy dalk onbewus is van genoemde aflewering.

Moenie kontrakte teken waarvan jy nie die inhoud ken of verstaan ​​nie.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jan Fourie

Director |  Attorney, Notary & Conveyancer | BA. LLB

Jan graduated in 1974 with a five-year BA LLB degree from the University of Stellenbosch, whereafter he was admitted as an advocate and prosecuted as such in the Cape Town and Wynberg Courts. In 1974, he joined Swemmer & Levin as the Candidate Attorney of Mr Levin (founding member) and was admitted as an attorney on 7 April 1976, as a conveyancer on 11 January 1978, and as a Notary on 19 December 1984. Since 1974, he has served in various committees, including the West Coast Chamber of Commerce, the Vredenburg School Committee, and the Malgas Lions Club. 

Furthermore, Jan was the author of the first bilingual law book, The New Debt Collecting Procedures (Die Nuwe Skuldinvorderingsprosedures), which was used by all the Magistrate Courts throughout South Africa. With the founding of the Small Claims Court in Vredenburg, Jan served as one of the first Commissioners. He is currently based at Swemmer & Levin’s Vredenburg office and has been with our firm for more than 47 years.

Pieter Smit

Director | Attorney & Conveyancer | BA. LLB

Pieter obtained his BA Law degree from Stellenbosch University in 1995 and his LLB degree from the North-West University in Potchefstroom in 1998. He served his articles at Marais Muller Attorneys from 1998 to 1999 and was admitted as an attorney in 2000 and as a conveyancer in 2002. Pieter is the founder of PP Smit Attorneys, which opened its doors in 2004. He also became a director of Swemmer & Levin in 2006. Pieter loves the outdoors and participating in all forms of sport, including tennis, golf, fishing, spearfishing, scuba diving, and hiking. 

Johann Maree

Director | Attorney | BA. LLB

Johann matriculated at Oudtshoorn High School and attended Stellenbosch University, where he obtained his BA Law and LLB degrees. Following his studies, he worked for three years as State Prosecutor at the Magistrate’s Court in Cape Town. Johann completed his legal training with the State Attorney in Pretoria and then moved to his hometown, Oudtshoorn, where he worked as a lawyer for a year. In 1983, he finally moved to Vredenburg and joined Swemmer & Levin, where he is still practising as a director. When he is not in the office, Johann enjoys cycling and in his earlier days, he used to be a long-distance junkie.

Richard Phillips

Director | Attorney | Bcom & BProc

After matriculating at Paarl Boys’ High School, Richard completed his BCom and BProc degrees at the University of Port Elizabeth. He served his articles with Van Wyk Fouchee in Paarl and quickly developed an affinity for litigation. Richard has always had a deep love for the ocean and when he was presented with an opportunity to join Swemmer & Levin on the West Coast, he agreed without hesitation and has been with our firm since 1997. Richard specialises in general litigation and divorces. When he is not in the office or with his family, he tries to spend as much time as possible in or on the water.

Jandré Smith

Director | Attorney | LLB

Jandré grew up and matriculated in the small Klein Karoo town of Oudtshoorn. He furthered his studies at the North-West University in Potchefstroom, obtaining his LLB degree during 2015. He completed his articles at Swemmer & Levin in 2017 and was subsequently appointed as a professional assistant. In 2020, Jandré was promoted to the position of director at the firm, where he practises in the Litigation department at our Langebaan office. When not practising law, Jandré is an avid sports fan. He has a passion for nature and enjoys camping, trail running, and mountain biking with his family.

Andre van der Walt

Director | Attorney | LLB

Andre graduated in 2015 with an LLB degree from the University of Pretoria. He later went on to obtain his NQF 7 Certificate in the Administration of Deceased Estates from the University of South Africa, which allowed him to further his career in deceased estates and the drafting of wills and trusts. Andre served his articles at Barnard & Patel Attorneys under the supervision of Mr YAS Patel. After being admitted as an attorney in 2016, he continued working at Barnard & Patel Attorneys as a professional assistant in the deceased estates department.

Andre joined Van Rensburg Attorneys in 2019 and was head of the deceased estates department until 2021. He then received the opportunity to move to the West Coast, where he joined Swemmer & Levin Attorneys. Andre loves travelling and enjoys the beauty that our country has to offer with his friends, family, and loved ones.

Harmann Potgieter

Attorney | LLB

Harmann graduated in 2018 with an LLB degree from the North-West University’s Potchefstroom Campus. He went on to study and grow in various fields, including doing a course on the Consumer Protection Act and a course at the University of South Africa where he obtained his NQF 7 Certificate in the Administration of Deceased Estates.

Harmann completed his articles of clerkship at Swemmer & Levin under the supervision of Mr Richard Phillips. After being admitted as an attorney in 2020, Harmann continued with Swemmer & Levin as a professional assistant in the deceased estates department as well as the litigation department. He loves to study, possesses a deep curiosity about the world, and is dedicated to giving back to the community.

Carla Cloete

Attorney, Conveyancer & Notary | LLB

Carla obtained her LLB at the North West University, Potchefstroom Campus in 2015. She completed her articles in 2017 with Brits Dreyer Inc in Bellville. She is an admitted Attorney, Notary and Conveyancer. After her articles she relocated to Kimberley where she worked as a professional assistant in the Conveyancing department of Van de Wall Inc. Coming back to her Western Cape roots, she now joins the Swemmer & Levin team as a professional assistant.